Moderaterna

Tack för er uppvaktning i början av sommaren!

Det är ett bra sätt att visa att denna fråga berör människor och påverkar det dagliga livet för många döva.

Regeringen är medveten om att många döva lever i en svår situation och har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter från Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknads­departementet. Arbetsgruppen ska lämna förslag, inklusive förslag till författnings­ändringar, som krävs för att åstadkomma en ändamålsenlig, brukar­orienterad och kostnadseffektiv tolktjänst för personer som är döva, personer med hörselskada eller dövblindhet.

I uppdraget ingår att lämna förslag som ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten för tolkan­vändare, samt främjar en god och jämn kvalitet på erbjuden tolktjänst oavsett var i Sverige man bor.

Arbetsgruppen ska särskilt undersöka och lämna förslag utifrån följande frågeställningar:

– Om en samlad administration, ”en ingång”, för bokning av tolktjänst, kan ge en individcentrerad organisation som är effektiv för tolkan­vändaren och möjliggör tolktjänst av god och jämn kvalitet i hela landet.
– Hur IT-tjänster kan användas för att effektivisera tolkning, med bibehållet individperspektiv och kvalitet.
– Om det finns behov av att tydliggöra olika huvudmäns ansvar för att tillhandahålla tolk i olika situationer och i så fall lämna förslag på hur det kan förtydligas.
– Om det finns behov av att ändra organisation och stöd för tolkning i arbetslivet och i så fall hur.
– Hur tolkning för personer med dövblindhet kan utformas och organiseras.

Arbetsgruppen ska starta sitt arbete i juni 2014 och ska avrapporteras senast den 28 februari 2015 i form av en departementspromemoria.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik

——————————————
Fredrik Borelius
Socialpolitisk handläggare

 

 

 

 

Publicerad 2014-09-10

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes